Tipărire

RAPORT privind activităţile desfăşurate în anul şcolar 2012/2013


În anul şcolar 2012/2013  Şcoala Specială Ocland a asigurat un  climat de siguranță fizică și emoțională pentru cei 87 de elevi cu CES înscriși. Planul de școlarizare s-a realizat conform planificării. Activitățile de învățare și recuperare s-au desfășurat conform reglementărilor  din documentele  curriculare oficiale.  
Directorul a avut la dispoziţie planificările cadrelor în format electronic, a asistat  la cel puțin  o activitate la fiecare cadru didactic. Specificul ofertei educaționale s-a concretizat în  elaborarea planurilor individuale de dezvoltare pentru fiecare elev în parte. Nu au fost propuse noi discipline în cadrul CDȘ. În lipsa manualelor dedicate elevilor cu CES am depus efort considerabil pentru dotare cu auxiliare curriculare.  La sfârșitul anului școlar 3 elevi au fost reintegrați în sistemul de învățământ de masă.

 

 Consiliul clasei s-a   întrunit  lunar pentru discutarea unor aspecte de disciplină și de educație.  Activităţile educative extrașcolare proprii deja  consacrate (pregătirea unor spectacole cu ocazia  sărbătorilor,  organizare de diferite excursii în județ, implicarea în diferite acțiuni de curățire a mediului înconjurător, etc.)  au fost completate cu   sărbătorirea Crăciunului și cu un bal mascat. Am participat ca invitați la diferite concursuri sportive și de interpretare  a școlilor generale  din zonă.  Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun  s-a desfășurat în jurul unor teme alese din domeniul educației civice.  Cercurile metodice, ( lunar câte o ședință pentru fiecare din  cele două nivele de învăţământ) au funcționat conform programării. Cadrele didactice au participat la activitățile metodice județene ( aproape toți), la programul COMPAS  ( 2 cadre),  la examene de obținere a gradelor didactice ( 4 cadre). Activitatea comisiei interne de evaluare continuă s-a rezumat la elaborarea în luna mai a fișelor de  orientare a elevilor. Comisia de asigurare a calităţii a  elaborat  raportul anual și a elaborat un plan de îmbunătățire.

 

Nu a fost elaborat proiect de dezvoltare a resurselor umane, totuși în rândul personalul didactic nu a existat  personal necalificat. Ponderea personalului titular la unitate a fost de 69%.   În calitate de anagjator, școala a gestionat situația a 11 de cadre didactice de sprijin ce desfășoară activitate în diferite școli de masă din județ.
 Documentele de gestionare a resursei  umane au fost completate conform metodologiilor aplicabile. Fișele posturilor, organigrama și regulamentul de ordine interioară au fost actualizate și modificate în luna mai la solicitarea CJ Harghita. Printre activitățile desfășurate de instituție am identificat 45 activități procedurabile, pentru care sunt elaborate 31 de proceduri.

 

În Consiliul de Administrație  fac parte delegați ai CJ Harghita și ai președintelui CJ Harghita precum șefi de centre de plasament din zonă.  Datorită faptului, că acești membri domiciliază în localități diferite au fost convocate doar 5 ședințe.

 

Resursele financiare sunt folosite foarte eficient și transparent. Aspectul spațiilor este relativ satisfăcătoare, luând în considerare gradul de folosință a acestora ( atât înainte cât și după masă).   Renovările mici, igienizarea anuală s-a realizat  prin forțe proprii. Ambele clădiri posedă   avizul sanitar de funcţionare.

 

Pentru finanțarea unor  programe proprii și excursii am obținut sprijin financiar din partea centrului de plasament, a composesoratelor din zonă și din parta unei firme din Odorheiu-Secuiesc. Am obținut fonduri sau dotare  prin proiecte depuse la fundația „Betlehem Gábor Alap” și la Asociaţia Ateliere Fără Frontiere.

 

Am menţinut relaţii normale de lucru cu personalul din aparatul finanțatorului (  consiliul judeţean ), cu primăria și poliția locală. Comunicăm şi conlucrăm zilnic  cu Centrul de Plasament  Ocland şi cu şcoala generală din localitate, cu care avem 3 cadre didactice, și diferite activități  comune.  Avem contact semestrial și programe comune cu  Școala Specială Sfâtu-Gheorghe.  Am realizat pagina de web a școlii,  suntem prezenți cu actualități pe o pagină de socializare. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființare a instituției,  am realizat o serbare amplă cu participarea diferitelor categorii de invitați.   Pentru demararea unor programe am încheiat parteneriate cu  5 agenți economici, 3 asociații și cu Liceul Tehnologic George Barițiu din Oradea. Consider atinsă una din țintele  strategice descrise în planul de dezvoltare școlară, și anume promovare a instituției în mediul exterior.

 

În cadrul școlii nu au fost organizate cursuri sau programe de reconversie profesională. Nu a existat  conflicte între membrii comunității școlare, dar din cauza fragmentării colectivității prin două diferite locații și  prin două schimburi nu s-a format un spirit de echipă  mobilizatoare, astfel personalul didactic nu s-a implicat considerabil în elaborarea unor programe sau strategii,  în luarea deciziilor.

 

 

 

Ocland, 17.09. 2013

director  Școala Specială Ocland
               Mag István

 

Created by New Experience Soft 2012 ©